REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRSTROOM  

Sprzedawcą i właścicielem Sklepu Internetowego jest firma MICHAŁ OCHAL z siedzibą w 20-153 LUBLIN, TOMASZA STRZEMBOSZA 3A/61 NIP: 7123085629 

Kontakt ze Sprzedawcą i sposób porozumiewania się:

mailowo; adres poczty elektronicznej: kontakt@firstroom.pl (w Dni Robocze od godz. 09.00 do godz. 16.00);

listownie; adres miejscowy do doręczeń: UL. TOMASZA STRZEMBOSZA 3A/61, 20-153 LUBLIN.  

§ 1. DEFINICJE

Cena – koszt zakupu Towaru wraz ze wszystkimi ewentualnymi kosztami dodatkowymi w tym kosztami dostawy oraz podatkami przedstawiany Użytkownikowi w ramach Sklepu przed złożeniem Zamówienia

Czas Realizacji Zamówienia - czas, w którym zamówienie jest kompletowane, a następnie wydane przewoźnikowi w celu dostarczenia Towaru na wskazany przez Klienta adres; Czas Realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy (czasu między wydaniem Towaru przez Sprzedawcę przewoźnikowi a jego wydaniem Klientowi);

Dni Robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy);

Klient - podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który na warunkach wskazanych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz na rzecz, którego świadczone są usługi drogą elektroniczną;

Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Konto – usługa świadczona drogą elektroniczną; dedykowany Klientowi, modyfikowalny element Sklepu Internetowego, tworzony po dokonaniu przez Klienta Rejestracji;

Koszyk – usługa świadczona drogą elektroniczną; formularz stanowiący integralną część systemu zakupowego Sklepu, w której Klient zatwierdza przedmiot i warunki Zamówienia tj. rodzaj i ilość Towarów, dane do dostawy lub wystawienia faktury, sposób płatności; Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;

Polityka Prywatności - dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników; Polityka Prywatności stanowi uzupełnienie niniejszego Regulaminu i dostępna jest https://firstroom.pl/content/8-polityka-prywatnosci-cookies;

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu realizujący obowiązek informacyjny względem Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 14 ust. 2 Ustawy

Rejestracja – usługa świadczona drogą elektroniczną; procedura dokonywana przez Klienta w sposób wskazany w Regulaminie w celu założenia Konta oraz ewentualnego zrealizowania Zamówienia i korzystania z określonych funkcji Sklepu Internetowego;

Sklep Internetowy(Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.firstroom.pl z wykorzystaniem, którego Klient może w szczególności złożyć Zamówienie na dostępne Towary;

Towar – produkt wskazany w Sklepie Internetowym, mogący stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży; istotne właściwości każdego Towaru udostępniane są na przypisanej mu podstronie Sklepu; obraz Towaru przedstawiony na stronach Sklepu Internetowego jest wizualizacją jego rzeczywistego wyglądu i ma charakter jedynie informacyjny;

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta według postanowień niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu;

Usługi - wszelkie usługi świadczone przez MICHAŁ OCHAL INVEST na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu;

Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

Usługodawca/Sprzedawca – Michał Ochal prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą MONIKA OCHAL z siedzibą w Lublinie (20-153), ul. Tomasza Strzembosza 3a/61, NIP: 7123085836;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, ze wskazaniem istotnych jej warunków, dokonywane przy wykorzystaniu Koszyka.  

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności warunki zakładania Konta, składania Zamówienia i jego modyfikowania, dokonywania płatności oraz inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy.

2. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzona jest sprzedaż detaliczna Towarów na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przez Internet. Sklep Internetowy dostarcza również bezpłatne Usługi w postaci udostępniania funkcjonalności Sklepu, w tym prowadzenie Konta Klienta i interaktywnego formularza składania Zamówienia.

3. Jeżeli usługa świadczona drogą elektroniczną składa się z interaktywnego formularza, Sprzedawca wyraźnie oznacza pola, których uzupełnienie jest konieczne dla korzystania z danej usługi przez Klienta.

4. Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawarciem umowy na stronie Sklepu Internetowego, a także - na żądanie Klienta - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego.

5. Jeżeli chcesz korzystać z usług Sklepu musisz zapoznać się wcześniej z niniejszym Regulaminem.

6. Informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy.

7. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego i realizacji Zamówienia, muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej Internet Explorer, Chrome, FireFox, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). Rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768 pikseli.

8. Klienta obowiązuje zakaz: dostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich; działania w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami; korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Sprzedawcy oraz innych Klientów.

9. Sprzedawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego oraz treści cyfrowych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia, w szczególności danych przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione, w tym poprzez szyfrowanie SSL, hasła dostępu czy programy antywirusowe i przeciwko niechcianemu oprogramowaniu. Jednocześnie Sprzedawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem programów antywirusowych lub chroniących identyfikację użytkownika w sieci Internet.

10. Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.  

11. Korzystanie ze Sklepu jest bezpłatne z zastrzeżeniem możliwych kosztów transmisji danych, które wynikają z umów zawieranych przez Klienta z operatorami telekomunikacyjnych lub złożeniem Zamówienia przez Klienta.

12. Zabrania się dostarczania treści bezprawnych w ramach Usług lub Sklepu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego.

13. Sklep Internetowy oraz jego elementy składowe, w tym design i treści, chronione są prawem autorskim i/lub innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej. Elementy te nie mogą być przez Klienta reprodukowane, rozpowszechniane lub publikowane, częściowo lub w całości bez zgody Usługodawcy. W szczególności Regulamin nie pozwala Klientowi na reprodukowanie, rozpowszechnianie, wypożyczenie, zbywanie oraz każdy inny sposób redystrybucji pośredniej i bezpośredniej, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, z pominięciem Usługodawcy elementów Sklepu.

§ 3. REJESTRACJA

1. Klient ma możliwość utworzenia indywidualnego Konta dla usprawnienia procesu składania Zamówienia, w tym zapisania danych zamawiającego, adresu dostawy oraz wglądu do statusu aktualnych zamówień i historii zamówień. W tym celu Klient dokonuje procedury Rejestracji.

2. Użytkownik zyskuje status zarejestrowanego Klienta w następstwie wykonania niezbędnych czynności rejestracyjnych w Sklepie Internetowym według interaktywnego formularza (w szczególności podania swoich prawdziwych danych), stosując się do szczegółowych komunikatów wyświetlanych w formularzu podczas jego uzupełniania, a następnie aktywując przycisk „Dalej”.

3. Z chwilą potwierdzenia dokonania Rejestracji przez Klienta, zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną prowadzenia Konta ze Sprzedawcą na czas nieokreślony. Klient może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta w każdym czasie, poprzez wysłanie takiego oświadczenia do Sprzedawcy. Konto wraz z zapisanymi danymi zostanie usunięte niezwłocznie.

4. W procesie Rejestracji, Klient podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Klient ma obowiązek chronić hasło i nie może udostępniać hasła osobom trzecim. Konto jest niezbywalne.

5. Konto zawiera informacje podane przez Klienta podczas Rejestracji. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych i ich przetwarzania, podane są w § 9. Klient zobowiązany jest do aktualizacji danych Konta.  

6. Jeżeli Klient jest pomiędzy 16 a 18 rokiem życia, może korzystać z Usług w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami prawa obowiązującego Klienta. Jeżeli przepisy obowiązującego prawa wymagają zgody opiekuna prawnego do korzystania z Usług, najpóźniej do momentu zawarcia Umowy, opiekun prawny musi wyrazić zgodę na jej zawarcie i korzystanie przez niepełnoletniego Klienta z Usług.

7. Opiekun prawny Klienta, który jest między 16 a 18 rokiem życia jest zobowiązany na każde żądanie Usługodawcy przedstawić zgodę na zawarcie Umowy i korzystanie z Usług.

§ 4. ZAMÓWIENIE

1. Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Sklepu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni Robocze od godz. 09.00 do godz. 16.00.

2. Składać Zamówienia mogą Klienci, którzy:

  a. mają status zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego;

  b. nie mają statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego.

3. Klient nieposiadający zarejestrowanego Konta, dokonuje Zamówienia z pominięciem procedury Rejestracji lub logowania.

4. Klient sporządza Zamówienie poprzez wirtualne dodawanie Towarów do Koszyka. Skuteczne dodanie powoduje, iż w zakładce Koszyka zmienia się wskaźnik Towarów na liście Zamówienia, którą można dowolnie modyfikować. Po potwierdzeniu wyboru Towarów, Klient wskazuje w formularzu Zamówienia formę i cenę przesyłki, sposób zapłaty za Zamówienie, wskazuje swoje dane oraz adres do przesyłki. Po skompletowaniu Zamówienia, Klient zatwierdza je oraz przesyła do Sprzedawcy poprzez uaktywnienie przycisku „POTWIERDŹ ZAKUP” lub innego przycisku jednoznacznie wskazującego na złożenie zamówienia wraz z obowiązkiem zapłaty Ceny przez Klienta.

5. Każdorazowo, przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy, Klientowi wskazywane jest podsumowanie Zamówienia w celu jego potwierdzenia tj. główne cechy świadczenia i łączna cena Zamówienia.

6. W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku „POTWIERDŹ ZAKUP” istnieje możliwość wykrywania i korygowania błędów przez Klienta w Zamówieniu i jego modyfikacji, poprzez system sprzedażowy Sklepu Internetowego. Klient ma możliwość również korygowania danych w ustawieniach swego Konta.

7. Po tym momencie, Klient może zmienić Zamówienie, w szczególności skorygować błędy we wprowadzonych danych, do chwili nadania przesyłki z Towarem poprzez bezpośredni, niezwłoczny (telefoniczny lub za pomocą poczty e-mail) kontakt ze Sprzedawcą.

8. Składając Zamówienie, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży wybranych przez niego Towarów, na warunkach wskazanych przez niego w Zamówieniu. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje poprzez przyjęcie tej oferty przez Sprzedawcę, w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia warunków Zamówienia, wysyłanych w wiadomości elektronicznej przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta w Zamówieniu.

9. Zamówienie jest skuteczne, jeżeli Klient poprawnie uzupełni formularz Zamówienia oraz poprawnie poda dane kontaktowe, w tym prawidłowy adres, na który Towar ma być przesłany.

10. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie treści zawieranej Umowy następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu (treść w każdym momencie dostępna jest na Koncie Klienta) oraz dołączana jest do wysyłanego Towaru. Klientowi, który złożył Zamówienie zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający zawarcie Umowy.

11. Czas realizacji zamówienia Towaru wynosi od 3 do 7 (od trzech do siedmiu) Dni Roboczych. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po: a. przelew bankowy – po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedawcę,

b. pozostałe – po potwierdzeniu otrzymanym przez Sprzedawcę od operatora płatności.

12. Po ww. Czasie Realizacji Zamówienia, Towar wydawany jest przewoźnikowi.  

§ 5. CENY I OGRANICZENIA PŁATNOŚCI

1. Ceny podane na stronach Sklepu Internetowego są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT), wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki. Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Klienta w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami tam wskazanymi.

2. Cena wiążąca wskazywana jest w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do Sprzedawcy.

3. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności (formy płatności ograniczone są do):

   a. przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy (dane podawane są w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia);

   b. płatność za pośrednictwem operatora tpay.com

   c. płatność za pośrednictwem operatora paypal.com

d. wykorzystanie innych sposób płatności wskazanych w Sklepie za pośrednictwem odpowiednich funkcjonalności

4. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, na żądanie Klienta. Dokument sprzedaży stanowi potwierdzenie istotnych elementów złożonego zamówienia.

5. Ceny podane w Sklepie Internetowym mogą ulec zmianie (np. w ramach akcji promocyjnej lub wyprzedaży Towarów). Warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Klienta, który złożył ofertę w sposób wskazany w § 4. Regulaminu, przed dokonaniem zmiany cenowej.  

§ 6. WYSYŁKA

1. Przesyłki dostarczane są w sposób wybrany przez Klienta, z zastrzeżeniem, iż dostarczanie Towaru ograniczone jest do form wskazanych przez Sprzedawcę w formularzu Zamówienia oraz w zakładce „Koszty i Zasady Dostawy”. Szczegółowe informacje dotyczące wysyłki znajdują się w zakładce „Koszty i Zasady Dostawy”.

2. Koszt wysyłki Towaru uiszcza Klient. Koszt ten obliczany jest na podstawie cen dostawy wskazanych w formularzu Zamówienia, opcji dostawy wybranej przez Klienta oraz zależny jest od wielkości przesyłki. Po dokonaniu tych wyborów przez Klienta, koszt dostawy doliczany jest do kwoty Zamówienia w podsumowaniu. Koszty dostawy wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT).

3. W każdym wypadku, warunkiem nadania Towaru jest uiszczenie kwoty wartości Zamówienia.

4. Towar nadawany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem niezwłocznie, jeżeli źle wypełniony formularz uniemożliwia skuteczne doręczenie Zamówienia.

5. Czas dostarczenia Zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polski trwa do 2 (dwóch) Dni Roboczych, liczonych od momentu skompletowania i nadania Zamówienia przez Sprzedawcę.

6. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta z chwilą jej mu wydania.  

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia rzeczy przez Konsumenta w posiadanie lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

2. Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu oraz wysyłanego Klientowi na jego adres e-mail. Skorzystanie przez Klienta z tego wzoru nie jest dla niego obowiązkowe.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy.

4. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. 

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

6. Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów m.in. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

7. Bezpośrednie koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument.

8. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientom niebędącym Konsumentami.  

§ 8. REKLAMACJA

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towarów bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Konsumentowi przysługuje rękojmia w postaci usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy.

2. Reklamacje należy składać na adres pocztowy lub e-mail wskazany w Kontakcie. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany Towar winien być dostarczony wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym.

3. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do żądania Konsumenta.

4. W zależności od sposobu złożenia reklamacji przez Klienta, o rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedawca powiadomi Klienta listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną.

5. Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

6. Klient będący Konsumentem, który chce uzyskać pomoc przy reklamacji, może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.  

§ 9. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Sposoby oraz cele przetwarzania danych osobowych Klientów przez Usługodawcę opisane zostały w Polityce Prywatności znajdującej się pod linkiem https://firstroom.pl/content/8-polityka-prywatnosci-cookies  i stanowiącej integralną część Regulaminu

§ 10. ZMIANA REGULAMINU

1. Sprzedawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych lub technicznych, jak również zmiany sposobu prowadzenia działalności przez Sprzedawcę.

2. Klienci posiadający Konto zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 14 (czternaście) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu, zaś innym użytkownikom – w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej przez 14 (czternaście) dni przed wejściem jego w życie.

3. W tym czasie, Klient ponownie musi zaakceptować lub odmówić akceptacji Regulaminu.

4. W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Klient ma możliwość usunięcia Konta w każdym czasie.

5. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.  

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności ustawy z dnia 23.4.1964 r. - Kodeks cywilny i ustawy z dnia 30.05.2014 r. – o prawach Konsumenta.

2. Zobowiązania Klienta wynikające z Umowy spełnione są w momencie uiszczenia Ceny oraz odbioru Towaru, dokonanych zgodnie z Zamówieniem.

3. Konsument ma możliwość skorzystania z alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego sposobów rozwiązywania sporów (ADR), w szczególności poprzez mediację, poprzez koncyliację lub w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Lista instytucji, do których konsument może się zwrócić o rozstrzygnięcie sporów w ramach ADR znajduje się pod tym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/national-out-of-court-bodies/index_en.htm

4. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej aplikacji internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5. Jeżeli Klient nie chce skorzystać z ADR ani ODR, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny, określając właściwość sądu kierować się należy regułami określonymi we właściwym Użytkownikowi będącemu konsumentem akcie prawnym.

6. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który nie jest jednocześnie konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Data wejścia w życie regulaminu:14.09.2020  r.


Top